• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Phang Li Khai Daniel

Bác Sĩ Phang Li Khai Daniel

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa