• Mount Elizabeth
Dr Seah Teck Ghee

Dr Seah Teck Ghee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Phúc Kiến