• Mount Elizabeth
Dr Tan Kee Seng Ian

Dr Tan Kee Seng Ian

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Gây mê

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Tiếng Anh