• Mount Elizabeth

Dr Lam Leslie

Dr Lam Leslie
Dr Lam Leslie
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tim
 • Bằng cấp

  • MB BCh BAO (Dublin)
  • MRCP (Int Med) (Ire)
  • FAMS (Cardiology)
  • FRCP (Int Med) (Ire)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Tiếng Anh

Trình độ

 • 1967 - Bachelor of Medicine (MB), Bachelor of Surgery (BCh), bachelor of Obstetrics (BAO). University College, Dublin Ireland
 • 1969 - Bachelor of Science (Pharmacology) BSc (Hons), University College, Dublin, Ireland
 • 1975 - Diploma in Child Health (DCH), University College, Dublin, Ireland
 • 1981 - Member Royal College of Physicians in Ireland (MRCP) Ireland
 • 1987 - Fellow Royal College of Physicians in Ireland (FRCP) Ireland
 • 1987 - Fellow of Academy of Medicine (FAMS) Singapore