• Mount Elizabeth
Dr Lim Chin Hock

Dr Lim Chin Hock

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến