• Mount Elizabeth

Dr Lim Choon Pin

Dr Lim Choon Pin
Dr Lim Choon Pin
 • The Heart & Vascular Centre (Novena)

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #09-21
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 0150
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tim mạch
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Bài báo sức khỏe chia sẻ bởi Dr Lim Choon Pin

Không tìm thấy bài báo chia sẻ nào