• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Nair Dinesh

Bác Sĩ Nair Dinesh

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Cardiac catherisation
  • Coronary balloon angioplasty including coronary stenting
  • Echocardiography
  • Holter monitoring
  • Treadmill stress ECG

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Malay/Inđô