• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tan Chong Hiok

Bác Sĩ Tan Chong Hiok

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tim

Associated treatments

  • Coronary atherectomy / rotablation
  • Coronary balloon angioplasty including coronary stenting
  • Echocardiography
  • Intravascular ultrasonography
  • Transoesophageal 2D echocardiography (interpretation)

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Phúc Kiến