• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Loh Yee Jim

Bác Sĩ Loh Yee Jim

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Phẫu thuật tim – lồng ngực

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa