• Mount Elizabeth

Dr Sheares Joseph H H

Dr Sheares Joseph H H
Dr Sheares Joseph H H
 • Cardiothoracic Surgical Centre Singapore

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #11-04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67330728
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Phẫu thuật tim – lồng ngực
 • Bằng cấp

  • MA (Cambridge)
  • FRCS (Gen Surg) (Edin)
  • MD (Hon) (UK)
  • FAMS (Singapore)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh