• Mount Elizabeth

Dr Poh Yu-Jin

Dr Poh Yu-Jin
Dr Poh Yu-Jin
 • Mount Elizabeth Dental Surgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #07-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6235 3070
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nha khoa – Nội nha
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh