• Mount Elizabeth

Dr Ong Yean Sze

Dr Ong Yean Sze
Dr Ong Yean Sze
 • Kids Dental World

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #08-33
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6694 5503
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nha khoa – Nha khoa nhi
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh