• Mount Elizabeth
Dr Lee Hui Jing Helena

Dr Lee Hui Jing Helena

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nha khoa – Khoa nha chu

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến