• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lim Siow Hooi

Bác Sĩ Lim Siow Hooi

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nha khoa – Nội nha

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa