• Mount Elizabeth

Dr Tan Tze Tsung Derek

Dr Tan Tze Tsung Derek
Dr Tan Tze Tsung Derek
 • Aesthetic Reconstructive Jawsurgery

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #04-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67384352
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nha khoa
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh