• Mount Elizabeth

Dr Chiam Yuun Tirng Lynn

Dr Chiam Yuun Tirng Lynn
Dr Chiam Yuun Tirng Lynn
 • Children & Adult Skin Hair Laser Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #07-22/23
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6570 2302
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Da liễu
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh