• Mount Elizabeth

Dr Ho Chin Ching Jean

Dr Ho Chin Ching Jean
Dr Ho Chin Ching Jean
 • Jean Ho Skin And Laser Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #14-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6235 9652
 • Jean Ho Skin And Laser Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #07-39
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6684 1911
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Da liễu
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh