• Mount Elizabeth

Dr Khoo Rosalind

Dr Khoo Rosalind
Dr Khoo Rosalind
 • Mount Elizabeth Skin Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  67345640
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Da liễu
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh