• Mount Elizabeth

Dr Lau Te Neng

Dr Lau Te Neng
Dr Lau Te Neng
 • Radiology Department

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth Mount Elizabeth Hospital
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • X quang chẩn đoán
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh