• Mount Elizabeth

Dr Tan Lay Suan Esther

Dr Tan Lay Suan Esther
Dr Tan Lay Suan Esther
 • Radiology Department

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #01-01
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • X quang chẩn đoán
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh