• Mount Elizabeth
Dr Loh Keh Chuan

Dr Loh Keh Chuan

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Nội tiết

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến