• Mount Elizabeth

Dr Tan Yeang Tin

Dr Tan Yeang Tin
Dr Tan Yeang Tin
 • The Tanglin Clinic Pte Ltd

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #08-03
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6734 5652
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội tiết
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh