• Mount Elizabeth

Dr Cheng Jun

Dr Cheng Jun
Dr Cheng Jun
 • Cheng Jun Gastroenterology & Medical Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #15-06
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6734 2926
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tiêu hóa
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • MRCS
  • LRCP
  • FAMS (Gastroenterology)
  • MRCP (UK)
  • FICS
  • FRCP (Edinburgh)
  • FRCP (London)
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

Khen thưởng

 • Member of the American College of Gastroenterology
 • Member of the American Society of Gastrointestinal Endoscopy
 • Member of the European Association of the Study of Liver
 • Master Endoscopist
 • Past President: Gastroenterological Association of Singapore
 • Past Censor: Academy of Medicine, Singapore
 • Past Vice-President: OMGE (World Organisation of Gastroenterology)