• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Cheong Wei Kuen

Bác Sĩ Cheong Wei Kuen

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến