• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Chong Chern Hao

Bác Sĩ Chong Chern Hao

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Hakka, Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô