• Mount Elizabeth

Dr Leong Sou Fong Rosslyn

Dr Leong Sou Fong Rosslyn
Dr Leong Sou Fong Rosslyn
 • Medical & Ge Clinic

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #13-03/04
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6733 6220
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tiêu hóa
 • Bằng cấp

  • MBBS
  • MRCP (UK)
  • FAMS (Gastroenterology)
  • FRCP (Glasgow)
  • FRCP (Edinburgh)
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hoa
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến