• Mount Elizabeth
Dr Lim Kian Peng

Dr Lim Kian Peng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến