• Mount Elizabeth
Dr Poh Choo Hean

Dr Poh Choo Hean

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến