• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tan Poh Seng

Bác Sĩ Tan Poh Seng

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Associated treatments

  • Capsule endoscopy
  • Diagnostic & therapeutic colonoscopy
  • Diagnostic & therapeutic flexible sigmoidoscopy
  • Diagnostic & therapeutic upper GI endoscopy
  • Percutaneous liver biopsy

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa