• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Thia Teck Joo Kelvin

Bác Sĩ Thia Teck Joo Kelvin

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến