• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Widjaja Luman

Bác Sĩ Widjaja Luman

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến