• Mount Elizabeth
Dr Yap Chin Kong

Dr Yap Chin Kong

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Tiêu hóa

Languages

Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô