• Mount Elizabeth
Dr Chee Kok Chiang

Dr Chee Kok Chiang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Quảng Đông, Tamil, Teochew, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến