• Mount Elizabeth

Dr Chen Yun Yin Cosmas

Dr Chen Yun Yin Cosmas
Dr Chen Yun Yin Cosmas
 • Cosmas Chen General Surgery & Vascu

  Địa chỉ

  3 Mount Elizabeth #12-05
  Mount Elizabeth Medical Centre
  Singapore 228510

  Điện thoại
  Số fax
  6255 6716
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh