• Mount Elizabeth

Dr Gan Keng Seng Eric

Dr Gan Keng Seng Eric
Dr Gan Keng Seng Eric
 • Eric Gan Surgery

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #06-55
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6733 0849
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến