• Mount Elizabeth
Dr Gan Keng Seng Eric

Dr Gan Keng Seng Eric

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến