• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Goh Minghui

Bác Sĩ Goh Minghui

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa