• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Ho Soon Teck

Bác Sĩ Ho Soon Teck

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô