• Mount Elizabeth

Dr Lau Chien Li Cheryl

Dr Lau Chien Li Cheryl
Dr Lau Chien Li Cheryl
 • Colorectal Clinic Associates

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #10-48/49
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  66439929
 • Colorectal Clinic Associates

  Địa chỉ

  319 Joo Chiat Place #05-08
  Parkway East Medical Centre
  Singapore 427989

  Điện thoại
  Số fax
  66439929
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh