• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Lim Siew Kuan

Bác Sĩ Lim Siew Kuan

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa