• Mount Elizabeth
Dr Lim Wei-Min Jason

Dr Lim Wei-Min Jason

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa