• Mount Elizabeth
Dr Ngoi Sing Shang

Dr Ngoi Sing Shang

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh