• Mount Elizabeth
Dr Nyam Ngian Kwong Denis

Dr Nyam Ngian Kwong Denis

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh