• Mount Elizabeth
Dr Ong Kong Wee

Dr Ong Kong Wee

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa