• Mount Elizabeth

Dr Tan Choon Heng John

Dr Tan Choon Heng John
Dr Tan Choon Heng John
 • The Vein Clinic & Surgery Pte Ltd

  Địa chỉ

  290 Orchard Road #11-08
  Paragon Medical Centre
  Singapore 238859

  Điện thoại
  Số fax
  6733 8346
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh