• Mount Elizabeth
Bác Sĩ Tan Poh Choo Mona

Bác Sĩ Tan Poh Choo Mona

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến