• Mount Elizabeth
Dr Tan Poh Choo Mona

Dr Tan Poh Choo Mona

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô, Tiếng Phúc Kiến