• Mount Elizabeth
Dr Tan Tse Kuang Charles

Dr Tan Tse Kuang Charles

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa