• Mount Elizabeth
Dr Tan Yia Swam

Dr Tan Yia Swam

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Phúc Kiến