• Mount Elizabeth
Dr Tsang Bih Shiou Charles

Dr Tsang Bih Shiou Charles

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Tiếng Anh