• Mount Elizabeth
Dr Wong Jen San

Dr Wong Jen San

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa ngoại tổng hợp

Languages

Malay, Tiếng Anh, Tiếng Hoa