• Mount Elizabeth

Dr Xu Guiqin Germaine

Dr Xu Guiqin Germaine
Dr Xu Guiqin Germaine
 • Fem Surgery @ Novena

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #11-53
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  63392976
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Khoa ngoại tổng hợp
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh